Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงาน จ.ลำปางออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ/กิจการในพื้นที่ อ.เกาะคา ประเภทร้านเสริมสวยและร้านนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง

pll_content_description

          วันอังคาร 9 ก.พ.2564 : 16.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.มยุรี ปัญญาแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบการ/กิจการในพื้นที่อำเภอเกาะคา 12 แห่ง แยกเป็นกิจการประเภทร้านเสริมสวย 10 แห่ง ร้านนวดเพื่อสุขภาพ 2 แห่ง พบลูกจ้าง/พนักงาน เป็นคนไทยทั้งหมด 8 คน ไม่พบแรงงานต่างด้าว ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถานประกอบการ/กิจการ ทั้งนี้ได้เชิญชวนนายจ้าง พนักงาน ลูกจ้างโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยงใกล้คนเสี่ยง แอปฯ จะมีการแจ้งเตือน และใช้ “ไทยชนะ” ในการเข้าสู่สถานที่สาธารณ เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยง จะแจ้งข้อมูลผ่าน SMS

TOP