Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สรจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผล ผู้คนรั

pll_content_description

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ในบริเวณสวนหย่อมกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ศาลากลางน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง และขยายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้ และความสามัคคีให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมสถานที่และการร่วมกันปลูกผักในวันนี้ รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาแปลงผักต่อไป

 

TOP