Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สรจ.ลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องกรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม

pll_content_description

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน ฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องกรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการกำหนดอัตราค่าจ้าง ที่เหมาะสม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการวิเคราะห์ข้อมูล จากตัวแปรมาตรา 87 แก่อนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการกำหนดค่าจ้างรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

 

TOP