Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสร.ในหัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมล้อมรัก โรงแรม ณ บ้านแม่ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ในการบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยบูรณาการจัดกิจกรรมบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มทักษะฝีมือเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ได้รับบริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง ซึ่ง อสร. เป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ที่สำคัญ”

       วัตถุประสงค์ในการประชุมฯเพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับภารกิจและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รวมถึงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อให้การบริการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 100 คน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง จำนวน 14 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 14 คน

โครงการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว

TOP