Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง

      วันพฤหัสบดี 24 มิ.ย.2564 : 07.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง และนางศิรินาฎ ชมภูงาม เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)
TOP