Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการทำเปลญวน

pll_content_description

     “เดินหน้า ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” วันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการทำเปลญวน ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำหลง หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

     

TOP