Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

pll_content_description

วันอังคาร 17 พ.ค.2565 : 13.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง และอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้รายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำ

TOP