Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง

pll_content_description

วันอังคาร 21 มิ.ย.2565 : 08.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ประธานกล่าวชี้แจง แนะนำก่อนการออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และมอบหมายนางสาววราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ออกตรวจสถานประกอบการประเภทกิจการรีไซเคิล พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร และ อำเภอแม่ทะ พบลูกจ้างรวม 68 คน เป็นคนไทย 20 คน ต่างด้าว 48 คน (สัญชาติเมียนมา 41 คน และสัญชาติลาว 7 คน ) ผลตรวจ : ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด
TOP