Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ออกตรวจบูรณาการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง

pll_content_description

วันอังคาร 10 พ.ค.2565 : 08.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ออกตรวจสถานประกอบการ ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็ง พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร รวม 6 แห่ง พบลูกจ้างรวม 119 คน เป็นคนไทย 94 คน ต่างด้าว 25 คน (สัญชาติเมียนมา 12 คน สัญชาติลาว 8 คน ชนกลุ่มน้อย 5 คน) ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด โรคพิษสุนัขบ้า แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
TOP