Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แรงงานจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมือง รวม 11 แห่ง

pll_content_description

          วันพฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 : 09.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และว่าที่ ร.ต. หญิง มาลี อินต๊ะสงค์ อาสาสมัครแรงงานตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมือง รวม 11 แห่ง แยกเป็นกิจการประเภทการให้บริการต่าง ๆ 2 แห่ง กิจการผลิตและจำหน่ายบล็อก 1 แห่ง กิจการแปรรูปไม้ 2 แห่ง กิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม 1 แห่ง กิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม 1 แห่ง กิจการร้านเสริมสวย 1 แห่ง กิจการผลิตและจำหน่ายดิน (โรงอิฐ) 1 แห่ง กิจการการเกษตร 1 แห่ง และกิจการแปรรูปอาหาร 1 แห่ง พบลูกจ้าง/พนักงาน เป็นแรงงานไทย 86 คน ไม่พบแรงงานต่างด้าว ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนนายจ้างพนักงาน ลูกจ้างโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื่อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยง ใกล้คนเสี่ยง แอปฯ จะมีการแจ้งเตือน และใช้ “ไทยชนะ” ในการเข้าสู่สถานที่สาธารณเพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยง จะแจ้งข้อมูลผ่าน SMS

TOP