Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ให้บริการรับคำร้องและชี้แจงสิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต แก่ทายาทแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

pll_content_description

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ให้บริการรับคำร้องและชี้แจงสิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต แก่ทายาทแรงงาน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และกองทุนประกันสังคมซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และสิทธิประโยชน์จากหน่วยงาน Nation Insurance Institute ในอิสราเอล โดยนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน มอบหมายนายชุติเดช วรรณโวหาร ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน อำนวยความสะดวกด้านเอกสารของทายาทที่ยื่นรับสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางมีผู้เดินทางไปทำงานอิสราเอล 411 คน เดินทางกลับแล้ว 228 คน ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ 138 ราย ยังไม่เดินทางกลับ 183 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว สามารถยื่นเรื่องติดตามสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดลำปาง สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 054-265-058

 

 

TOP