Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 3/2566 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 2/2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 1/2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2565 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 4/2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 3/2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 2/2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 1/2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 4/2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 3/2564 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ...

TOP