Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ...

Mol-Thailand

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง ...

Mol-Thailand

ซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับลงพื้นที่ ครั้งที่ ...

TOP