Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กรกฎาคม 256329 กรกฎาคม 2563
TOP