Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

64-014 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

30 กันยายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

13 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

9 เมษายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

9 เมษายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

raayngaaneduuen_t.kh_.58

18 กันยายน 2559
TOP