Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอแม่ทะ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563
TOP