Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ (น้ำสมุนไพร)พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พฤศจิกายน 2563
TOP