Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานฯ และโครงการขับเคลื่อนกลไลเชิงนโยบายฯ

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงงานฯ และโครงการขับเคลื่อนกลไลเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี 256

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี 2563

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดพีพีบอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋าใส่เอกสาร) จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำงบประมาณปี 2563 สำหรับการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง

26 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ (เช่า) สถานที่เก็บพัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562
TOP