Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานฯ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาสำรวจและบันทึกข้อมูลฯ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจฯ (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2564
TOP