Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ของส่วนราชการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋าใส่เอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถุ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต, ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562
TOP