Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ (เช่า) สถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล ประจำปีงปบระมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดทำเนียมรายนามแรงงานจังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของส่วนราชการ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่มีอาชีพ มีงานทำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 ธันวาคม 2562
TOP